Meteen naar de inhoud

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Goochem design/speelgoed groothandel

Goochem Design – Goochem Speelgoed
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 47
1054 RS Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6120356 Alleen op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur
E-mailadres: info@goochemdesign.nl
KvK-nummer: 33177271
BTW-identificatienummer: NL001472000B42

1. Toepassing

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Goochem Design/Speelgoed en haar afnemers. Door het sluiten van een overeenkomst met Goochem Design/Speelgoed erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en in te stemmen. In geval van strijdigheid met de voorwaarden van de koper prevaleren de voorwaarden van Goochem Design/Speelgoed tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Aanbiedingen en bevestiging

Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.

3. Prijzen

Alle prijzen gelden voor levering af ons bedrijf en zijn exclusief BTW. Indien tussen de data van de aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mochten optreden; bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, belastingen en dergelijke, zijn wij bevoegd deze door te berekenen.

4. Levering en risico

Onze wederpartij draagt de kosten van en het risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag en andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor de wederpartij verricht door ons of in onze opdracht. Verkoper is te allen tijden tot deellevering gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering.

5. Levertijd

De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/-periode.

6. Reclames

De controle op hoeveelheid en kwaliteit van het geleverde berust bij de afnemer. Gebreken dienen onmiddellijk, uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. na ontdekking van uiterlijk niet-waarneembaren gebreken schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal vervallen.

7. Betaling

Alle betalingen moeten, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, zonder enige aftrek geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door ons aangegeven bank- of girorekening. Indien wij deelleveringen verrichten zijn wij gerechtigd, iedere deellevering apart te factureren en daarvoor betaling conform dit artikel te verlangen. Alle buitengerechtelijke incassokosten die worden gemaakt, teneinde nakoming van de verplichtingen van de afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de afnemer.

8.Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling daarvan. Tot het tijdstip van betaling is de afnemer niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. Indien wij gebruik maken van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door ons geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de afnemer ons onherroepelijk tot uitoefening van ons terugnemingsrecht.

9. Toepasselijk recht

Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, waarop deze Algemene voorwaarden al~ aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

10. Doorverkopen

Bij verkoop in uw winkel wordt aangeraden dat u zich aan de verkoop advies prijs houdt. Het is niet toegestaan om producten van ons door te verkopen op zogenaamde online platforms, zoals Bol.com , Amazon en dergelijke online winkels.

11. Namaak of imitatie

Alle producten van Goochem Dutch Design zijn eigen ontwerpen en het is verboden deze na te maken of te imiteren. De ontwerpen zijn gedeponeerd bij CCProof.

12. Aanvulling

Hierboven genoemd “schriftelijk” is ook geldig voor E-mail correspondentie.